Dark Forest-黑暗森林
进入

Dark Forest-黑暗森林

热度
0
字数
47308
总活跃
16088分钟
代码
19627行
更新日期
7月6日

更新记录:最后一次更新时间 1.11

一觉醒来,你发现自己多了一身毛

周围陌生的环境吸引着你来探索

机遇和巧合似乎都在暗示着你的命运

你将为黑暗带来光明的火焰

给绝望带来希望的萌芽


----------------------------------提示--------------------------------


剧本内容多为战斗

有剧情

可升级,有技能

毛茸茸警告

(持续更新中)


关键词furry战斗